D .L.LO TA , 1 0 9 0 2 8 , г. М осква,
ул. С о л я н к а, 9, стр.1
Тел: (095) 9 2 3 -2 9 1 1 ,9 2 3 -7 2 8 9
Ф акс: (095) 9 2 3 -6 5 9 1
In tern et: w w w .dllota.ru
E-m ail: d .l.lo [email protected] m tu -n et.ru
СХ-260
С о з д а й т е д о м а ш н и й
к и н о -
т е а т р с в о е й м ечты . Э то т 6 -
к а н а л ь н ы й
(5 .1 )
h ig h -e n d
п р е д у с и л и т е л ь
с
а н а л о г о -
вы м и
в х о д а м и
и
вы х о д ам и
с о в м е с т и м с 2 - и 6 -к а н а л ь -
ны м у с и л и т е л е м м о щ н о с ти .
Ш е с т ь
п о л н о с т ь ю
р а з д е -
л е н н ы х
л и н е й н ы х
у с и л и -
т е л е й и ш е с т ь н е з а в и с и м ы х
р е гу л я т о р о в у р о в н я ,
в ы с о -
к о к а ч е с т в е н н ы й о б щ и й р е -
гулятор гр о м к о с ти . Ф ун кци я
с м е ш и в а н и я
с и г н а л о в .
В
д в у х к а н а л ь н о м
р е ж и м е
ш е с т ь л и н ей н ы х у с и л и т е л е й
с о е д и н я ю т с я
п а р а л л е л ь н о
п о тр и по с х е м е M C S.
РХ-600
Р е ш е н и е
п р о б л е м ы
м н о го -
к ан ал ь н о го
п р о с т р а н с т в е н -
ного звучания h ig h -e n d к л а с -
с а - ш есть полностью р а з д е -
ленны х у си л и тел ей с о д и н а -
ковой и
в е с ь м а внуш итель-
ной м ощ ностью : 6 х 150 Вт
(на 4 О м ), 6 х 100 Вт (на 8
О м ). Н адеж ны й и сточн ик п и -
тан и я с б ольш и м т о р о и д а л ь -
ным т р а н с ф о р м а т о р о м м о щ -
ностью 7 0 0 ВА. С х ем о тех н и -
ка с о б р ат н о й с в я зь ю по току
г а р а н т и р у е т
п р е в о с х о д н ы е
ч а с т о т н ы е
х а р а к т е р и с т и к и .
М остовой р еж и м о б е с п е ч и -
в а е т о ш ел о м и тел ьн у ю м о щ -
н о сть 3 х 3 0 0 Вт (на 8 О м ).
предыдущая страница 22 АудиоМагазин 2001 4 читать онлайн следующая страница 24 АудиоМагазин 2001 4 читать онлайн Домой Выключить/включить текст